Политика за поверителност

От 25 май 2018 г. в  Европейски съюз започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Целта на този регламент е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни и да гарантира правото  на неприкосновеност и защита. 

Администратор на личните данни  e  Лоудпорт ЕООД,  ЕИК203673922 ,  ДДС № BG203673922, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“. Телефон за контакти +359 886 727 028 и електронна поща:office@loadport.eu 

Събирането, съхранението и обработването на личните данни, необходими за предоставянето на услуги и използването на онлайн платформа  www.loadport.eu, се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и европейският Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 / GDPR). 

Лицата, предоставили личните си данни с цел да използват услугите на онлайн платформа  www.loadport.eu , имат право на достъп до тези данни по всяко време, както и могат при необходимост да актуализират своите данни или да искат заличаването им. Заличаването се извършва след изрично и недвусмислено изразено желание за това, отправено писмено до Лоудпорт ЕООД. За повече информация вижте по-долу.

Личните данни се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно единствено и само за целите на предоставянето на услуги на потребителите на  онлайн платформа  www.loadport.eu

Лоудпорт ЕООД  събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори за транспорт  през онлайн платформа Лоудпорт на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

  • Изрично получено съгласие от Вас като потребител; 
  • Изпълнение на договорно задължениепо транспортни услуги, извършено чрез онлайн платформа Лоудпорт 
  • Спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Лоудпорт ЕООД

 

ЛОУДПОРТ ЕООД ИЗПОЛЗВА:

1.Бисквитки за идентификация на потребителите и  запаметяване на  потребителската сесия.

2. Бисквитки от трети страни – само Google Analytics 360 и Google Analytics

Не се обработват "специални лични данни" за потребителите, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, обработката на генетични данни, биометрични данни за уникално идентифициране на физическото лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическото лице или сексуалната му ориентация. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ

При регистриране в онлайн платформа Лоудпорт  ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за целите на предоставянето на услугите, предлагани в платформата. Ще Ви бъдат поискани данни за контакт (email адрес или телефон); фирмена информация (  ЕИК ). Част от информацията е задължителна, друга ( например ЕГН ) е по избор. Всичко това е указано при регистрация. 

 

КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО НЕЯ

Събраната информация има за цел да улесни свързването на товародатели и превозвачи. При сключване на сделка за транспорт  данните с които сте регистрирани в платформата като телефон и имейл се изпращат единствено до вашия контрагент по тази сделка. Тази информация няма да бъде изнасяна или предоставяна на трети лица или организации, без изрично Ваше съгласие, освен в случаите предвидени от българското или европейското законодателство или при доказана злоупотреба с лични данни.   Тя няма да бъде използвана за вземане на решения на база автоматично обработване или профилиране, както и за целите на директния маркетинг. 

 

КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията се съхранява в нашите бази данни, докато потребителят не изиска изрично закриване на профила си и заличаване на предоставените от него  данни.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ НЕПРАВОМЕРЕН ДОСТЪП

Лоудпорт ЕООД като администратор на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 

Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. 

 

РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОФИЛА

По всяко време можете да редактирате данните на профила си от опцията Редактиране на Профила в менюто. Опцията е активна само за регистрирани и влезли с името и паролата си потребители. С оглед предпазване от злоупотреби  Лоудпорт ЕООД си запазва правото да поиска писмено потвърждение, както и допълнителни документи за желаните промени. 

 

СЛЕДИ ЛИ СЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите на сайта, регистрирани като Товародатели стартират търгове за товари. Служителите на Лоудпорт  ЕООД периодично или по сигнал преглеждат съдържанието на тези публикации за съответствие с условията за ползване на сайта. 

 

Лоудпорт ЕООД 2018