Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЛОУДПОРТ

 

I. ДЕФИНИЦИИ

1. Използваните в настоящите Общи условия термини ще имат следните дефиниции:

1.1. Възнаграждение за предоставените от Платформата услугиВъзнаграждение, дължимо от Ползвателите за услугите, предоставени от Платформата;

1.2. Доставчик - „Лоудпорт” ЕООД, EИК 203673922, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“;

1.3. Еднократен транспорт Превоз на Товар, който се извършва еднократно;

1.4. Общи условия – Общите условия за използване на Платформата;

1.5. Ползвател – Товародател и Превозвач, които имат активна регистрация в Платформата;

1.6. Получател – Лицето, което ще получи товара в местоназначението;

1.7. Потребител (по смисъла на Закона за защита на потребителите) –Товародател - физическо лице, което има активна регистрация в Платформата и ползва услуги, действайки извън рамките на своята търговска или професионална дейност;

1.8. Превозвач -  Търговец, регистриран като Ползвател на платформата, който желае да превозва Товар и участва в Търг, иницииран от Товародател;

1.9. Регулярен транспорт – Превоз на товар с едни и същи параметри между два
еднакви товарни, съответно разтоварни пункта, повече от 3 пъти в рамките на един
месец;

1.10. Рейтинг - Точкова система, чрез която се отчитат отзивите на Ползвателите един за друг;

1.11. Товар – Вещи, които трябва да бъдат превозени;

1.12. Товародател – Пълнолетно физическо лице или търговец, регистрирано като Ползвател на Платформата, което желае да слючи договор за превоз на Товар и инициира Търг посредством Платформата;

1.13. Търг – Инициирано от Товародател наддаване за превозване на Товар, в което участват Превозвачи;

1.14. Цена „Товари сега“ - Цената, която товародателят е готов да плати веднага за транспортната услуга;

1.15. Частен търг – Наддаване за превоз на Товар, за което Товародателят изпраща персонални покани чрез Платформата до избрани от него Превозвачи.

2. ПРЕДМЕТ

2. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Лоудпорт” ЕООД, EИК 203673922, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“, наричано по-долу за краткост Доставчик, и клиентите, наричани по-долу Ползватели, на онлайн базирано приложение за обявяване и участие в търгове за извършване на транспортни услуги „Лоудпорт“ или „Loadport”, наричано по-долу Платформата”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

3.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

3.1.1.  Наименование на Доставчика: „Лоудпорт” ЕООД;

3.1.2.  Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“;

3.1.3.  Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“;

3.1.4.  Данни за кореспонденция:  гр. София,  Email: office@loadport.eu,  тел: 02/8173532;

3.1.5.  Номер в Търговския регистър при Агенцията по вписванията: ЕИК 203673922;

3.1.6.  Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203673922;

3.1.7.  Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 420055;

3.1.8.  Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/915 35 18, факс: 02/915 35 25, e-mail: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 /980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, e-mail: info@kzp.bg, Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

4.1. Платформата e онлайн базирано приложение, чрез което Ползвателите имат възможност да обябяват и участват в търгове за извършване на транспортни услуги, включително следното:

4.1.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за използване на Платформата,  както и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

4.1.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика, който е администратор на Платформата;

4.1.3. Да сключват договори за превоз на товари чрез Платформата;

4.1.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез Платформата, съгласно поддържаните от Платформата начини за разплащане;

4.1.5. Да  получават  информация  за  нови  функционалности и услуги,  предлагани  от  Платформата;

4.1.6. Да обявяват, участват и преглеждат обявените Търгове, включително условията и цените, обявени от Товародателите.

5.1.Ползвателите сключват договор за ползване на услугите на Платформата с Доставчика чрез интерфейса на Платформата, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.loadport.eu.

5.2. По силата на сключения с Ползвателите договор Доставчикът се задължава да им предостави достъп до всички функционалности на Платформата, достъпни за регистрирани Ползватели, включително да инициират и участват в Търгове.

5.3. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за предоставените услуги,  представляващо процент от договорената цена за превоза на товар без ДДС, за който е проведен търг чрез Платформата.

6.1. Ползвателите сключват договор за превоз на товари чрез интерфейса на Платформата.

6.2. По силата на сключения договор за превоз на товари Превозвачът се задължава да превози товара при условията, посочени в конкретния търг, който е спечелил, а Товародателят се задължава да плати цената за превоза, чрез начините на плащане, предоставяни от Платформата, като Доставчикът задържа възнаграждението за предоставените услуги от Платформата  при плащането към Превозвача.

6.3. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнението на задълженията на Ползвателите във връзка с договора за превоз.

7.1. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за договор за ползване на услугите на Платформата и договора за превоз могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

7.2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите в Платформата, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. Доставчикът не носи никаква отговорност за използане на чужди или неистински данни и/ или чужд профил. При съмнения за злоупотреба с данни и информация, Доставчикът ще блокира профила на съответния Ползвател и ще отнаса случая до компетентните органи, включително Полиция, прокуратура, съд.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА

8.1. За да използва услугите и функционалностите, предлагани от Платформата, включително, но не само, да обявява и участва в търгове и да сключва договори за превоз на товари,Ползвателят следва да въведе избрани от него потребителско име и парола за отдалечен достъп.

8.2. Потребителското име и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

8.3. С попълване на данните си и натискане на бутоните за приемане на настоящите Общи условия "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, а Потребителят декларира също и че е навършил 18 години и е напълно дееспособен.

8.4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото (линк), с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава профил на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения (договорът за ползване на услугите на Платформата се счита за сключен). Доставчикът има право да откаже регистрация на Ползвател без да е необходимо да мотивира причините за това.

8.5. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални свои данни, както и да приложи копия на всички, изискуеми от Ползвателя документи. Ползвателят се задължава своевременно да актуализира данните и документите, използвани при регистрацията си в случай на промяна.

8.6. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални свои данни на своята Банкова сметка/IBAN, тъй като тези данни ще бъдат използвани за превод на дължимите суми и комисионни. Платформата не носи отговорност ако Ползвателят е предоставил не актуална или не вярна Банкова сметка/IBAN. Ползвателят се задължава своевременно да актуализира свои данни на своята Банкова сметка/IBAN, използвани при регистрацията си в случай на промяна.

9.1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия.

9.2. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес, адрес за кореспонденция, телефонен номер, парола и информация за себе си в своя микро сайт (Данни). Искането за всякаква друга промяна се изпраща на електронната поща на Доставчика и се извършва от него. При постъпване на заявка за промяна на Данни, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

9.3. Промяната на Данни се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка (линк), съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя (нов) Основен контактен електронен адрес.

9.4. Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.

9.5. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Данни.

9.6. Доставчикът ще комуникира с Ползвателяединствено чрезизползването на Основния контактен електронен адрес и изпращане на съобщения в профила на Ползвателя.

Ползвател има право да регистрира и да използва услугите на Платформата само посредством един профил. В случай, че бъде констатирано участие на един Ползвател чрез различни профили или повече от една регистрация в Платформата, рейтингът на Ползвателя се намалява с 4 единици и достъпът му до Платформата се преустановява за срок от 3 месеца.

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА И НА ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

10.1. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за използване на услугите на Платформата и договори за превоз на товари („Договорите“).

10.2. Договорите се сключват на български език, английски или немски език в зависимост от езиковата версия на Платформата, която се използва от Ползвателите. Платформата не предлага автоматичен превод на текст. Доставчикът не носи отговорност за коректността на информацията и на превода на текста в микро-сайта на всеки Ползвател.

10.3. Договорът между Ползвателя и Доставчика за използване на услугите на Платформата се счита за сключен от момента на извършване на успешна регистрация на Ползвателя.

10.4. Страна по договорите за използване на услугите на Платформата и договорите за превоз на товари е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден профил в Платформата.

10.5. Доставчикът включва в интерфейса на Платформата технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за използване на услугите на Платформата между Доставчика и Ползвателя.

10.6. За сключването на Договорите Доставчикът изрично уведомява Ползвателя чрез съобщение в профила и писмо до Основния контактен електронен адрес.

10.7. Изявлението за сключване на договорите и потвърждението за тяхното получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

11.1. Ползвателите сключват договора за превоз на товарипо следната процедура:

11.1.1. Извършване на регистрация в Платформата и предоставяне на необходимите данни и документи, ако Ползвателят няма до този момент регистрация;

11.1.2. Товародателите инициират търг за Еднократен транспорт или за Регулярен транспорт чрез Платформата чрез идентифициране с потребителско име и парола, посочване на вида на товара, срока за извършването и цената, която са готови да платят;

11.1.3. "Товари сега” - Товародателят  посочва желаната Цена „Товари сега“, която е готов да плати за транспорта на Товара. Цената „Товари сега“ е видима за всички и ако Превозвач/Спедитор натисне бутона „Товари сега“, Търгът приключва  веднага и Товародателят заплаща Цената „Товари сега“ чрез начините за плащане, предлагани от Платформата. Товародателят приема да работи с Превозвача/спедитора, който пръв е натиснал бутона „Товари сега“, независимо от неговия рейтинг. Ако Товародателят не заплати Цената „Товари сега“, Търгът е неуспешен и акаунтът на Товародателя може да се блокира за 30 дни.

11.1.4. Ако никой не натисне бутон „Товари сега“, всеки Превозвач/Спедитор, участващ в Търга, предлага цена, която може да променя по време на Търга, и която е с 0,5 единици по-ниска от последната най-ниска цена. Платформата автоматично показва актуална най-ниска цена (без да се вижда кой я е предложил), докато трае Търгът и се подават оферти. В момента, в който изтече времето на Търга, зададено от Товародателя, той получава автоматично съобщение с петте най-ниски цени и рейтинга на Превозвачите, които са ги предложили, и избира победител, който ще изпълни превоза. Всички Превозвачи/Спедитори, участвали в Търга, получават автоматично съобщение, дали са спечелили или не.

11.1.5. Товародателят има право да прекрати Търга по-рано, като приеме моментната най-ниска цена, без да чака да изтече предварително зададеното време. След приемането на моментната най-ниска цена Товародателят получава информация за подателя на офертата и неговия рейтинг.

11.1.6. Цената за транспорта е крайна и включва възнаграждение за Доставчика и ДДС, в случай, че такъв се начислява.

11.1.7. Търгът приключва неуспешно, ако не са получени оферти.

11.1.8. Ако има разлика от 50% или повече между посочената от Товародателя цена и най-ниската оферта и Товародателят прекрати Търга преди изтичане на времето, участниците побучават съобщение за неуспешен търг (прекратен търг).

11.1.9. Ако има разлика от 50% или повече между посочената от Товародателя цена и най-ниската оферта и Товародателят не прекрати търга преди изтичане на времето, той получава петте най-ниски оферти. Ако не избере победител в рамките на 12 часа, достъпът му до Платформата се блокира за 1 месец и се намалява рейтингът му с 2 единици.

11.1.10. Товародателят има право да прекрати Търг преди приключването му. В случай на два прекратени Търга в рамките на 1 месец, Доставчикът блокира достъпа му до Платформата за срок от 1 месец. Достъпът не се блокира за първия 1 месец или първите два прекратени Търга.

11.1.11. Товародателят има право да обяви Частен търг, като изпрати до избрани от него Превозвачи/Спедитори искане за оферта за извършване на превоз на определен Товар при посочени от него условия.

11.1.12. След приключването на Търга Товародателят има възможност да избере победител от първите петима Превозвачи/Спедитори с най-ниска цена и най-висок рейтинг, в рамките на 12 часа след прекратяването на Търга.

11.1.13. Ако Товародателят се откаже от превоза след приключване на Търг и преди избор на победител, той ще бъде санкциониран с понижаване на рейтинга и блокиране на достъпа му до Платформата за срок от 1 месец.

11.1.14. След избора на победител Товародателят избира начин на плащане и извършва плащането. След получаване на плащането от Доставчика Товародателят получава данните на Превозвача/Спедитора, спечелил Търга, и информация за контакт и изпраща детайлна информация за превоза, включително, но не само, адрес за предаване на Товара, данни и адрес на Получателя, предпочитано време за получаване и доставка.

11.1.15. След спечелване на Търг от Превозвач/Спедитор, извършване на плащане от Товародателя и получаване на последното от Доставчика, в профила на Превозвача се появява информация за Търга и бутон „Натоварено“, който трябва да бъде натиснат, след като Товарът е натоварен на транспортното средство.

11.1.16. След натискане на „Натоварено“ става активен бутон „Разтоварено“, който се натиска от Превозвача, след като Товарът е разтоварен. При натискането на тези бутони Товародателят получава информация в профила си за движението на Товара си по ден и час. С натискане на бутона „Разтоварено“ превозът се счита за приключил, Товародателят е длъжен в 5 дневен срок от получаването на съобщението „Разтоварено“  да натисне бутон „Прието“, след което Доставчикът извършва плащане към Превозвача. С натискането на бутон  „Прието" Товародателят удостоверява, че Товарът е разтоварен на адреса и Получателят е получил фактурата и копието от товарителницата (CMR). При ненатискане на тези бутони системата отчита, че транспортът не е завършил и съответно не се извършва плащане към Превозвача.

11.1.17. След приключване на транспорта двете страни са задължени в рамките на 24 часа да оценят контрагента си с оценка от 1 до 5, като 5 е максималният рейтинг, а 1 най-ниският.

11.1.18. Спечелилият Търга Превозвач/Спедитор получава мейл с линк. С кликването върху линка от Превозвача/Спедитора в рамките на 12 часа същият потвърждава извършването на транспорта. Ако, Превозвач/Спедитор не кликне  върху линка за потвърждение на транспорта в рамките на 12 часа от получаването на мейла, Товародателят трябва да избере нов победител от първите петима с най-ниска цена и най-висок рейтинг. Действието се повтаря, докато 1 от петимата Превозвачи/Спедитори потвърди транспорта. Ако, никой от първите петима Превозвачи/Спедитори не потвърди транспорта търгът се смята за неуспешен.Превозвач/Спедитор няма право да се откаже от извършването на транспорта след натискане на бутон „Натоварено“.

11.1.19. Товародател няма право да участва в обявен от себе си Търг. В случай че такова участие бъде констатирано, рейтингът му се намалява с 4 единици и достъпът му до Платформата се преустановява за срок от 1 месец.

 

VI. ПЛАЩАНЕ. ФАКТУРИРАНЕ. ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ.

12.1. Плащанията в Платформата ще се извършват по следните начини:

12.1.1. Чрез банков превод;

12.1.2. Кредитна и дебитна карта;

12.1.3. E-Pay.

12.2. При плащане с валута, различна от лева или евро, Доставчикът не носи отговорност за курса на превалутирането, в случай че такова се извършва.

13.1. При спечелване на Търга от Превозвач Платформата изпраща автоматично съобщение до Товародателя да направи плащане към Доставчика.

13.2. След приключване на търг за Регулярен транспорт Товародателят плаща на Доставчика само възнаграждение за използваните услуги на Платформата в размер на 3% от договорената цена на транспорта. Тогава Платформата свързва Товародателя с Превозвача.

13.3. След приключване на търг за Еднократен транспорт Товародателят плаща цялата договорена цена на транспорта при получаване на доставката, Платформата задържа 14% от тази сума и превежда остатъка на Превозвача.

 

VII.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

14.1. Срокът на изпълнение на договора за превоз и началният момент, от който тече, е определен за всеки Товар, за който е проведен Търг чрез Платформата.

14.2. Ако Превозвачът не може да изпълни договора поради причини, за които отговаря, той е длъжен да уведоми за това Товародателя и Доставчика незабавно, като рейтингът му се намалява с 2 единици от Доставчика и достъпът му до Платформата се преустановява за срок от 1 месец.

15.1. Превозвачът и Получателятудостоверяват извършването на доставката писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис върху превозния документ (CMR).

 

VIII. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

16.1. Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, предоставени при регистрацията в Платформата, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

17.1. Всички  характеристики на услугите, предлагани от Доставчика, включително тяхната цена, са подробно описани на сайта на Платформата.

18.2. Цената за извършване на конкретен превоз е:

18.2.1. Цената, която е предложена от Превозвача, избран от Товародателя да извърши превоза;

18.2.2. Цената „Товари сега“, определена от Товародателя, и приета от Превозвач, натиснал бутон „Товари сега“;

18.2.3. Моментна най-ниска цена в определен Търг, която е приета от Товародател.

18.3. След избор на Превозвач Товародателят плаща цената на превоза, заедно с цената за използване на услугите на Платформата и ДДС, ако се начислява, чрез начините на плащане, поддържани от Платформата. Доставчикът, след като удържи цената за ползване на услугите на Платформата и начисления за нея ДДС, превежда по банковата сметка на Превозвача цената за превоза и съответния ДДС.

18.4. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този раздел, е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Платформата.

19.1. Товародателят-физическо лице, който има качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за превоз на Товари в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора за превоз на Товари. Потребителят няма право да упражни правото на отказ от договора, ако услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Превозвача. Стандартните указания за упражняване правото на отказ и формуляр за отказ са неразделна част от настоящите Общи условия (Приложение № 1).

19.2. В случай, че Потребител упражни правото си на отказ, след като е направил искане предоставянето на услугата да започне преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ, той дължи на Доставчика пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил Доставчика за упражняване правото на отказ.

19.3. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на услугата. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

19.4. В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по чл.19.1., Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

20.1. Доставчикът като администратор на лични данни предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателитесъгласно Закона за защита на личните данни. Доставчикът събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Позвателите, единствено с цел сключване и изпълнение на договори за използване на Платформата и договори за превоз на товари.

20.2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите Доставчикътще изпрати данните за потвърждение само на Основния контактен електронен адрес.

21.1. Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и данни.

22.2. Ползвателят се задължава да не разкрива своето потребителско име и парола на трети лица. Той е уведомен и се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за ползване на профила на Ползвателя и извършване на действия чрез него, включително сключване на договори за превоз, извършване и получаване на плащания. Всички действия, извършени чрез профила на Потребителя се считат извършени от Потребителя.В случай, че Ползвателят има съмнения за неправомерно използване на неговия профил или достъп на трети лица до неговите име и парола, той е длъжен незабавно да уведоми Доставчика. В подобни случаи Доставчикът блокира профила на Ползвателя след уведомяване.

23.1. С регистрацията си за използване на Платформата Ползвателят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и администрирани от Доставчика  за целите и във връзка с чл. 20.1. по-горе.

23.2. Всеки Ползвател има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Ползвател може по всяко време да редактира данните на профила си от опцията Редактиране на Профила в менюто.  Всеки Ползвател има право писмено да поиска от Доставчика да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

24.1.  Настоящите Общи условия и договора на Ползвателя с Доставчикасе прекратяват в следните случаи:

24.1.1. При откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на една от страните по договора;

24.1.2. При смърт или поставяне под запрещение на Товародател - физическо лице.

24.1.3. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

24.1.4. Едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

24.1.5. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

24.1.6. В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Платформата. В този случай сключените, но неизпълнени договори за превоз на Товари, остават в сила и подлежат на изпълнение;

24.1.7. В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

25.1. Доставчикът не е страна по договора за превоз на Товар, сключен между Ползватели чрез Платформата. Той не е страна по никакви спорове, свързани с изпълнението или неизпълнението на договора за превоз на Товар, или каквито и да е други взаимоотношения и спорове между страните по договора за превоз на Товар, освен взаимоотношенията, които възникват в резултат на този договор за използване на услугите на Платформата, сключен между Доставчика и Ползвателите.

25.2. Доставчикът не носи отговорност при невъзможност да се изпълни договора за използване на Платформата и договора за превоз на товари, в случай, че регистрацията на даден Ползвател съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

25.3. Доставчикът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и използване на Платформата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, действия или бездействия на трети лица извън контрола на Доставчика.

25.4. Доставчикът не гарантира, че регистрацията и използването на Платформата ще бъдат непрекъсваеми, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Той не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията, използването, функционирането и поддръжката на Платформата.

25.5. Забранени са всякакви опити за манипулиране на сайта на Платформата, включително използване на повече от една регистрация от едно и също лице, използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответния Ползвател. Всякакви злоупотреби и неизпълнение на настоящите Общи условия ще бъдат санкционирани от Доставчика с блокиране на профила на съответния Ползвател. В тези случаи Доставчикът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Ползватели преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на блокирането на профила.

25.6. Ползвателите гарантират и декларират, че не участват в дейности, свързани с пране на пари и финансиране на тероризма.

26.1. Ползвателите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия, публикувани на www.loadport.eu. Всички заинтересувани могат да получат информация и консултация чрез изпращане на запитване на: office@loadport.eu. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на  www.loadport.eu  и уведомяване на Ползвателите чрез съобщение в профила им в Платформата.

26.2. Спорове между Доставчика и Ползватели се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.

27.1. Настоящите Общи условия са приети и публликувани на  www.loadport.eu.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До „Лоудпорт” ЕООД, EИК 203673922, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“:

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на:

- Име на потребителя/ите:

- Адрес на потребителя/ите:

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):

- Дата:

 

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни от сключването му.

III. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Ако сте поискали предоставянето на услугите (извършването на превоза) да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.